Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Always Beautiful
in Lineage & Cleanliness a Variety of
Lofty & Distinctive Origin

Responsive image
Responsive image
Responsive image

בין הרי האטלס הרחוקים, כ-100 קילומטרים מזרחית לאגאדיר בדרום מרוקו, סמוך למחוז תרודנט, שוכנים דונמים שופעים ופוריים של אדמה - דמדר.

במשך דורות רבים אזור מדברי למחצה זה, העוטף את ההרים הנישאים, היה אזור הגידול הנבחר לאסרוגים. המים הצלולים של המזרקה המגרגרים במעלה הזרם נשפכים לתוך התלמים שמשקים את האשרוגים. המקומיים סיפרו כי במשך דורות רבים גידלו את האסרוגים של האזור עבור המתיישבים היהודים של האזור. לא מגדלים פירות הדר אחרים בכל האזור, רק אסרוגים. אסרוגים מרוקאים ידועים בקסמם היוצא מן הכלל והייחודי, בצורתם הנעימה והסימטרית, בצבעם היפה ובפיתם החזק את גולת הכותרת. כפי שהעיד הערוך לנר, "האסרוג המרוקאי הוא מהודר עם כל חידור.

Responsive image
Responsive image

the Damder

Responsive image

אחד מחברי הקבוצה, אליעזר גולדשמידט, פרופסור לחקלאות, הגיב: 'במהלך הסיור שלנו בדקנו כמה שיותר עצים בחלקות שונות. בשום מקרה לא מצאנו סימני השתלה.

Responsive image Responsive image

במשך שנים, המדבר למחצה הזה, העוטף את ההרים, באזור אחר חשוף עצי הדר, היה מקור האתרוגים של המדינה. רבים מגדולי ישראל מהדורות הקודמים השתמשו באסרוג זה לארבע מינים. בנו של הרב שלמה קלוגר זצ"ל העיד שאביו יברך על האסרוג המרוקאי. הבבא סאלי זיע"א הקפיד מאוד כל חייו, גם כשגר בארץ ישראל, לברך רק על האסרוגים המרוקאים, והשתדל מאוד להשיגם. הגאב"ד הירושלמי, הרב יצחק יעקב וייס זצ"ל, מזכיר בספרו מנחת יצחק שאסרוגים מאזור 'דאמר' נקיים מכל השתלה. ידוע שהבריסקער הרב זצ"ל הקפיד מאוד להשיג דווקא את האסרוג המרוקאי.

Responsive image Responsive image

במשך שנים, המדבר למחצה הזה, העוטף את ההרים, באזור אחר חשוף עצי הדר, היה מקור האתרוגים של המדינה. רבים מגדולי ישראל מהדורות הקודמים השתמשו באסרוג זה לארבע מינים. בנו של הרב שלמה קלוגר זצ"ל העיד שאביו יברך על האסרוג המרוקאי. הבבא סאלי זיע"א הקפיד מאוד כל חייו, גם כשגר בארץ ישראל, לברך רק על האסרוגים המרוקאים, והשתדל מאוד להשיגם. הגאב"ד הירושלמי, הרב יצחק יעקב וייס זצ"ל, מזכיר בספרו מנחת יצחק שאסרוגים מאזור 'דאמר' נקיים מכל השתלה. ידוע שהבריסקער הרב זצ"ל הקפיד מאוד להשיג דווקא את האסרוג המרוקאי.

מקורם של האסרוגים מאזור דמדר ללא השתלה.

בשנת 1995, אליעזר גולדשמידט, פרופסור לחקלאות, יחד עם משלחת רבנים נשלח על ידי הרב אלישיב לבדוק אם האסרוגים של מרוקו עדיין נמצאים באותו מצב של כשרות, ואם יש אישרוגים מושתלים באזור. יחד הם טיפסו במעלה הקניון האנטי-אטלס שבו מגדלים הברברים המקומיים את האתרוג המרוקאי כבר מאות שנים. הם בחנו כמה שיותר עצים בחלקות שונות, והתרשמו מהמסורת הישנה הנהוגה שם, ולא מצאו אתרוג מושתל אחד. עֵץ. לחקלאים המקומיים ולבעלי החלקות לא היה ידיעה מוקדמת על הגעתם ולא הייתה אזהרה מוקדמת על מנת להסתיר עצים שהושתלו, אם היו כאלה.

המשלחת הציגה את ממצאיה לרב אלישיב, ששמח לשמוע שהשממה המרוקאית עדיין מציגה את השושלת הבלתי מרוסקת של האסרוג הלא מושתל. וכפי שכותב הרב אפרתי - איש סודו הנאמן של הרב אלישיב זצ"ל - בספרו ישע יוסף: '...לכן הסכים מרן לשלוח משלחת שתאשר כי לאסרוגים הגדלים במרומי הרי האטלס אין צורך השתלה והוא אינו רואה שום חסר באסרוג המרוקאי בהשוואה לאסרוגים אחרים הנחשבים שאינם מושתלים והוא אף השתמש בסוג זה של עסרוג בסוכות. רבים אחרים בעלי שם גדולי ישראל.

דרום מרוקו ליד מחוז טארודנט שוכנת מקום פורה - דמדר

their
& Genetic Origin
,Perfection
their Uniqueness &
Superiority

Responsive image

their
& Genetic Origin
,Perfection
their Uniqueness &
Superiority

ואכן, הוא מגיע למרוקו מספר פעמים במהלך השנה כדי לקחת חלק עם הצוות שלו בעבודתם העדינה והמורכבת. דרום מרוקו ליד מחוז טארודנט שוכנת מקום פורה - דמדר
מקורם של האסרוגים מאזור דמדר ללא השתלה.
מקורם של האסרוגים מאזור דמדר ללא השתלה. ואכן, הוא מגיע למרוקו מספר פעמים במהלך השנה כדי לקחת חלק עם הצוות שלו בעבודתם העדינה והמורכבת. דרום מרוקו ליד מחוז טארודנט שוכנת מקום פורה - דמדר