Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

scroll

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Their genetic origin & perfection,
Their uniqueness & superiority

Always Beautiful
in Lineage & Cleanliness a Variety of
Lofty & Distinctive Origin

Responsive image
Responsive image
Responsive image

באזור האטלס, השוכן כמאה ק"מ מזרחה מן העיר אגדיר שבדרום מרוקו ע"י העיר טארודאנט, ישנו מרחב גידול, בשם "דאומדער"

במשך הדורות היה מרחב זה מקור הגידול של אתרוגי מרוקו , אזור מדברי למחצה מקדם את פאתי הרי האנטי-אטלס בסמוך לכפר אסדס. במעלה הנחל נובע מעיין המזרים את המים בתעלות ומשקה את האתרוגים, בכל האזור אין עצי הדר מזנים אחרים, אנשי הכפר המקומיים יודעים לספר על ישובים יהודיים שהיו בסביבה זו לפני דורות רבים שגידול האתרוגים היו עבורם, האתרוגים המרוקאים כידוע מצטיינים בחן מיוחד, בסימטריות, בגוונים נאים ובפיטם המזדקר ככתר, וכפי שהעיד בעל הערוך לנר: האתרוג המרוקאי מהודר בכל מיני הידור

Responsive image
Responsive image

the COLLECTIONS

Responsive image

מיוחדים

Responsive image

מהודרים א'א

Responsive image

מהודרים א

Responsive image

מיוחדים

Responsive image

מהודרים א'א

Wholesale & Worldwide Delivery

אתרוגי דאומדער

Responsive image

וכן מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל כידוע הקפיד מאוד שיהיה לו אתרוג מרוקאי בדווקא, כך גם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

Responsive image Responsive image

גדולי ישראל רבים מדורות קודמים סמכו ידיהם על אתרוג זה; בנו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצוק"ל, העיד על אביו, שהיה מברך על אתרוג מרוקאי; הבבא סאלי זי"ע הקפיד כל ימיו אף כאשר דר בארה"ק, לקחת רק אתרוגים הבאים ממרוקו ועשה מאמצים כבירים להשיגם; כך מצינו בשו"ת מנחת יצחק להגרי"י ויס זצוק"ל גאב"ד ירושלים, שהאתרוגים המגיעים מהאזור שנקרא ''דאומדיר'' אין בהם חשש הרכבה כלל;

Responsive image Responsive image

גדולי ישראל רבים מדורות קודמים סמכו ידיהם על אתרוג זה; בנו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצוק"ל, העיד על אביו, שהיה מברך על אתרוג מרוקאי; הבבא סאלי זי"ע הקפיד כל ימיו אף כאשר דר בארה"ק, לקחת רק אתרוגים הבאים ממרוקו ועשה מאמצים כבירים להשיגם; כך מצינו בשו"ת מנחת יצחק להגרי"י ויס זצוק"ל גאב"ד ירושלים, שהאתרוגים המגיעים מהאזור שנקרא ''דאומדיר'' אין בהם חשש הרכבה כלל;

כך מצינו בשו"ת מנחת יצחק להגרי"י ויס זצוק"ל גאב"ד ירושלים, שהאתרוגים המגיעים מהאזור שנקרא דאומדער אין בהם חשש הרכבה כלל

ממקורבי מרן הגרי"ש זיע"א, פרופ' לחקלאות א.גולדשמידט, שמתאר: "במהלך הסיור בחנו עצים רבים בחלקות שונות ככל שיכולנו, בשום מקרה לא מצאנו סימני הרכבה. החקלאים המקומיים בעלי החלקות לא ידעו מראש על בואנו, ולא היתה להם כל אפשרות להסתיר עצים מורכבים במידה וישנם כאלה. בתשובה לשאלותינו הם חזרו והדגישו שאין הם מרכיבים, ומעולם לא הרכיבו את האתרוגים, מכיון שגידול האתרוגים מצליח בידיהם ללא הרכבה", וכן מרן רה"י הגר"ש אוירבאך זצוק"ל, ועוד רבים מגדו"י כידוע

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, כפי שכותב נאמן ביתו הגר"י אפרתי שליט"א בספרו ישא יוסף: "משום כך הסכים מרן שתצא משלחת והם אכן קבעו כי עצי האתרוג הגדלים במרומי הרי האטלס אין צורך להרכיבם, ואינו רואה חיסרון באתרוג המרוקאי משאר האתרוגים שבחזקת שאינם מורכבים, ואף השתמש באתרוג כזה לנטילה בחג הסוכות", לפנינו עדות מאחד מחברי המשלחת

ישנו מרחב גידול, בשם דאומדער, במשך הדורות היה מרחב זה מקור הגידול של אתרוגי מרוקו

their
Genetic Origin &
Perfection,
their Uniqueness &
עליונות ועליונות

Responsive image

their
Genetic Origin &
Perfection,
their Uniqueness &
עליונות ועליונות

"כמאה ק"מ מזרחה מן העיר אגדיר שבדרום מרוקו ע"י העיר טארודאנט ישנו מרחב גידול בשם "דאומדער גדולי ישראל רבים סמכו ידיהם על אתרוג זה
במשך השנים החל ייבוא ושיווק של האתרוגים גם בארה"ק
במשך השנים החל ייבוא ושיווק של האתרוגים גם בארה"ק "כמאה ק"מ מזרחה מן העיר אגדיר שבדרום מרוקו ע"י העיר טארודאנט ישנו מרחב גידול בשם "דאומדער גדולי ישראל רבים סמכו ידיהם על אתרוג זה